ฟรี
 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

[17] E-Service

ระบบการให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนหนองหานวิทยา ปีการศึกษา 2564
-ระบบดูผลการเรียน online ระบบ SGS


-ระบบดูผลการเรียน Online (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

-ระบบจัดการผลการเรียน Online(เฉพาะคุณครู)
ระบบ DMC OBEC

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • ระบบ B-OBEC

  B-OBEC : ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • ระบบ CCT

  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • ระบบ EMIS

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ • Training Channel

  ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ


 • TEPE Online

  "พัฒนาครู มุ่งสู่อนาคตชาติ" การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • ติวฟรี.คอม

  ติวฟรี.คอม /TewFree.com
  ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์
  คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com

 • ระบบ e-budget

  ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน • DLIT

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

  รวบรวมคลังทางด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (AOC)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Knowledge management

  การจัดการความรู้ (Knowledge management )เป็นการจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้

 • video conference

  โรงเรียนสามารถรับชม video conference ย้อนหลังการอบรม/ประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • ระบบรายงานการรับนักเรียน

  ระบบรายงานการรับนักเรียน รายงานภาพรวมการรับนักเรียน [ห้องเรียนปกติ] [ห้องเรียนพิเศษ] สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 • รายงานการเช่าอินเทอร์เน็ต

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการเช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ


 • ฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต

  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)