ฟรี
 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

ITA ปี 2563

[01] โครงสร้างองค์กร

[02] ข้อมูลผู้บริหาร

[03] อำนาจหน้าที่

[04] แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

[05] ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

[06] กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

[07] ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

[08] Q&A ถาม-ตอบ

[09] Social Network

[10] แผนปฏิบัติการประจำปี

[11] รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน

[12] รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

[13] มาตรฐานการปฏิบัติงาน

[14] มาตรฐานการให้บริการ

[15] ข้อมูลเชิงสถิติของการใช้บริการ

[16] รายงานผลการสำครวจความพึงพอใจ

[17] E-Service

[18] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[19] รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ

[20] รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

[21] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

[22] ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[23] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

[24] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

[25] นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

[26] การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

[27] หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[28] รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[29] แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

[30] ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

[31] ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

[32] ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

[33] การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[34] เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

[35] การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

[36] การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

[37] การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

[38] การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

[39] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

[40] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

[41] รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี