ฟรี
 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

ประวัติโรงเรียน

๑.ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                
ชื่อโรงเรียนหนองหานวิทยา  ที่ตั้งเลขที่ ๖๐๑  หมู่  ๖  ถนนอุดร – สกล ตำบลหนองหาน 
อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๖๑๑๘๔ โทรสาร ๐๔๒-๒๖๑๑๘๕  e-mail : [email protected]
website.http://www.nonghanwit.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่  ๑๘๘  ไร่  เขตพื้นที่บริการ ๔,๘๒๐  ตารางเมตร พื้นที่สนามนันทนาการ  ๒  ไร่       
ประวัติโรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนหนองหานวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในเขตคูเมืองเก่าของเมืองหนองหาน  ซึ่งเคยเป็นสนามม้าเก่าของอำเภอหนองหาน  ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอหนองหาน   เลขที่ ๖๐๑  หมู่  ๖  ถนนอุดร – สกล ตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
อาณาเขต           
ทิศเหนือ            ติดกับถนนอุดร – สกล
ทิศใต้                ติดกับวัดธาตุโข่ง
ทิศตะวันตก        ติดกับถนนหนองหาน – กุมภวาปี
ทิศตะวันออก      ติดกับถนนประชาสามัคคี (คุ้มน้อย หมู่ที่ ๑๑)
โรงเรียนหนองหานวิทยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๐๙ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๐๙ (วันสถาปนาโรงเรียน) โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนหนองหาน   ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน  มีนายสอน  โพธิราชา  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  รับนักเรียนแบบสหศึกษา  นักเรียนรุ่นแรกมี  ๒๗  คน  ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๙  นายรังสฤษดิ์   ศิริภักดิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ  ๒๑๒  จำนวน  ๑๐  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เสร็จเมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงได้ย้ายมาทำการที่อาคารหลังใหม่   เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๐  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๑๙   ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบโรงเรียนหนองหานให้รวมกับโรงเรียนหนองหานวิทยา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา 
กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
            ปัจจุบันโรงเรียนหนองหานวิทยามีเนื้อที่ประมาณ  ๕๑ ไร่ ๕๓ ตารางวา หลักฐานที่ดินเลขที่ ๕๖๔๓IV แผ่นที่ ๑๑๑๐-๑๑๑๐ ล  อำเภอหนองหาน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ  ๓๕  กิโลเมตร
                      ปีการศึกษา  ๒๕๔๗   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน         
            ปีการศึกษา ๒๕๔๙  โรงเรียนผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันและปีการศึกษา ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓  เป็นโรงเรียนนำร่องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ในกลุ่มของโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเปิดห้องเรียน World
Class   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระดับละ ๑ ห้อง  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จัดการศึกษาเพื่อรองรับโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล โดยจัดให้ ม.๑,ม.๔ เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลทุกห้องเรียน
                  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม  (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษาตั้งแต่วันที่  ๑๘  ตุลาคม   ๒๕๕๖ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๒๓  – ๒๕  มกราคม ๒๕๕๕
                     ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง  ระยะเวลารับรองระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ถึง ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙
                     ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๕๗
                     ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้รับการรับรองต้นแบบโรงเรียนสุจริต
                      ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้รับการรับรอง    โรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด  ปราศจากคอรัปชั่น

                                              *******************************************