ฟรี
 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

...วิสัยทัศน์ (VISION)
                ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองหานวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้
สู่มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล เสริมสร้างคุณลักษณะสุจริต พัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ(MISSION)
 1. พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
  ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
 4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBEC QA
 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
 6. พัฒนาเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 7. สนับสนุนจัดสภาพแวดล้อม บริการส่งเสริมผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
 
เป้าประสงค์ (GOALS)
 1. มีหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ครูเป็นครูมืออาชีพ
 4. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBEC QA
 5. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
 6. มีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมบริการผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ